Reklamacny poriadok

 
 
Úvod > Reklamacny poriadok
 

Reklamačný poriadok

 

 

Reklamačný poriadok

 

Vyhotovený v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), v spojení s Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb.

 

Pre spoločnosť: Telluride s.r.o. ,Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO 44391692

 

Prevádzkareň: Venturska 3, 811 01 Bratislava, vedúci Ervant Vatyan

 

Preambula

Reklamačný poriadok účelne upresňuje postup zákazníka – spotrebiteľa a spoločnosti Telluride s.r.o. – predajcu v prípade, že napriek všetkému úsiliu predajcu o zachovanie vysokej kvality ponúkaného tovaru, vznikne na strane zákazníka – spotrebiteľa oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady predávaného tovaru.


 

Článok I

Prevencia

 • Odst.1: Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.

 • Odst.2: Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu, respektíve k inému účelu na ktorý je určený podľa návodu, alebo podľa všeobecne známych poznatkov.

 • Odst.3: Podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti čo najdlhší čas je jeho pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť. Predajca poskytuje svojim zákazníkom prostredníctvom informačných materiálov dostatočné množstvo informácii potrebných k správnej starostlivosti o všetky druhy predávaného tovaru.

 • Odst.4: K zabezpečeniu riadnej starostlivosti a údržby slúžia rôzne ošetrujúce prípravky a čistiace prostriedky ponúkané predajcom, respektíve sú pre spotrebiteľa dostupné v iných špecializovaných predajniach, o ktorých predajca spotrebiteľa informuje.

 • Odst.5: Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby, môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

Článok II

Základné podmienky reklamácie

 • Odst.1: Predajca zodpovedá zákazníkovi za to, že predávaný tovar je bez vád, že sa zhoduje s označením a propagáciou tovaru, popisujúcim jeho vlastnosti, účel a akosť. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 • Odst.2: Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare v záručnej dobe vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovať za podmienok ustanovených zákonnými ustanoveniami a týmto reklamačným poriadkom.

 • Odst.3: Vadou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčina môže byť použitie nevhodného materiálu, nedodržanie technológie, alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie pri výrobe tovaru.

 • Odst.4: Za vadu nemožno považovať zmenu (vlastnosti, vzhľadu) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho bežného opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

 • Odst. 5: Tovar ktorý má vady, ktoré nebránia, aby sa mohol užívať na určený účel predáva predajca len za nižšie ceny, než je obvyklá cena bezvadnej veci; pričom predajca má povinnosť kupujúceho upozorniť, že vec má vadu a o akú vadu ide, ak to nie je zrejmé už z povahy predaja, prípadne tovar s vadou označiť a predávať oddelene od bezvadného tovaru.

 • Odst.6: Ak uplatní zákazník právo zo zodpovednosti za vady predaného tovaru riadnym spôsobom, je vedúci predajne, alebo ním poverený zamestnanec povinný o rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, ak posúdenie výrobku si vyžaduje odborné technické zhodnotenie stavu výrobku najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 • Odst.7: Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia obecné zásady hygieny. Zákazník je pre účely reklamácie povinný predložiť predajcovi originál dokladu o kúpe tovaru a reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Predajca je oprávnený odmietnuť prevziať k reklamačnému konaniu tovar, ohľadom ktorého nebol spotrebiteľom predložený doklad o jeho zakúpení u predajcu.

 • Odst.8: Reklamácia tovaru bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Vedúci predajne, alebo ním poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť lehotu dlhšiu.

Článok III

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

 • Odst.1: Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania a to spôsobmi: 1.odovzdaním opraveného výrobku, 2.výmenou výrobku, 3.vrátením kúpnej ceny, 4.vyplatením primeranej zľavy z ceny, 5.písomná výzva na prevzatie plnenia, 6.odôvodnené zamietnutie reklamácie.

 • Odst.2: Vedúci predajne, alebo ním poverený pracovník je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za vady uplatnil, o spôsobe riešenia reklamácie, ako aj o prevedení prípadnej opravy a o dobe jej trvania.

 • Odst.3: Zákazník, ktorý u predajcu platní niektoré z práv zodpovednosti za vady tovaru spôsobom uvedeným v odstavci č. 1 tohto článku, je týmto prejavom viazaný a nemôže voľbu uplatneného spôsobu vybavenia reklamácie meniť bez dohody s predajcom.

 • Odst.4: Ak zákazník reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

 • Odst.5: Ak zákazník reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 • Odst. 6: Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Článok IV

Lehoty pre uplatnenie reklamácie, záručná doba

 • Odst.1: Právo zo zodpovednosti za vady musí byť uplatnené v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Po uplynutí tejto doby právo na uplatnenie nárokov z vád spotrebiteľovi zaniká.

 • Odst. 2: Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

 • Odst.3: Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď zákazník po skončení opravy tovaru vec môže prevziať s dokladom o vybavení reklamácie, sa do záručnej doby nepočíta. Predajca je povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vybavovaní reklamácie a o dobe trvania reklamačného konania. Pokiaľ je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. Pri výmene chybnej súčasti vzťahuje sa nová záručná doba na vymenenú súčasť.

Článok V

Odstrániteľné vady tovaru

 • Odst.1: Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.

 • Odst. 2: Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 • Odst.5: V prípade odstrániteľnej vady má zákazník právo na výmenu tovaru (možno vymeniť za akýkoľvek tovar u predajcu v hodnote reklamovaného, v prípade vyššej pri doplatení hodnoty) alebo na odstúpenie od zmluvy pokiaľ:

  • o reklamácia nebola vybavená do 30tich dní odo dňa jej uplatnenia a nedošlo k inej dohode

  • o zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie odstrániteľnej vady po oprave, alebo pre väčší počet odstrániteľných vád tovar riadne používať.

Článok VI

Neodstrániteľné vady

 • Odst.1: Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 • Odst.3: V prípade, že charakter neodstrániteľnej vady nebráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez vady (napr. chyby estetické) a zákazník nežiada výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada ku charakteru vady, stupňu a spôsobu opotrebovania výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam ďalšieho použitia.


 

Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle zákona č.40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník) a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.